top of page

Personvernerklæring

Innledning

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Forsikringsselskapet behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt.

Norwegian Insurance Management (NIM) er opptatt av å ivareta personvernet ditt og hvilke personopplysninger vi innhenter vil være avhengig av den tilknytning du har til oss og/eller hvilke forsikringstjenester det angår.

I NIM behandler vi personopplysninger i forbindelse med våre forsikrings- og konsulenttjenester.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig er også ansvarlig for at tiltak for å oppfylle personvernregler – inklusive krav til internkontroll og informasjonssikkerhet – er etablert.  

Enheten som er ansvarlig for å behandlingen av personopplysningene dine er:

Norwegian Insurance Management AS
Adresse: Teglverksveien 9a, 3414 Lier
E-post: post@norinsman.com 
Telefon: +47 915 86 867
Organisasjonsnummer: 918 056 572

I egenskap av å være behandlingsansvarlig, er vi ansvarlige for å påse at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning, samt sørge for at dine rettigheter vil ha innvirkning på behandlingen. Du kan når som helst ta kontakt for å utøve dine rettigheter.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi samler inn generell informasjon for å identifisere deg som kunde, for å kunne gi deg den beste servicen, for å kommunisere med deg eller gjennomføre ulike transaksjoner som å utbetale forsikringsoppgjør. 

Da vi også gjennomfører forsikrings- og konsulenttjenester for andre selskaper i form av skadeoppgjør, takst og bygninginspeksjoner m.m. må vi innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon for å kunne fullføre oppdrag fra våre oppdragsgivere. 

 

Vi vil behandle personopplysninger du gir direkte til oss, eksempelvis ved kontakt med oss eller ved besøk på våre nettsider. I enkelte tilfeller vil vi også innhente personopplysninger om deg fra offentlige tilgjengelig kilder og samarbeidende aktører.

 

Informasjon vi innhenter kan være:

 

 • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon, e-post, familieforhold, fødsels- og personnummer, arbeidsgiver og ansettelsesforhold samt markedsføringspreferanser.

 • Opplysninger om forsikret risiko og dekningsomfang.

 • Skadeopplysninger som er nødvendig for å avgjøre krav om utbetaling under en forsikring.

 • Opplysninger om tredjeperson som følge av dens tilknytning til en forsikring, for eksempel begunstiget.

 • Økonomisk informasjon og opplysninger om bankkonto som bankkontonummer og kontoopplysninger, kredittinformasjon og annen finansiell informasjon.

 • Vi tar også vare på vår løpende kommunikasjon med deg. Dette gjør vi for å gi deg bedre service og for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen.

Hvor henter vi personopplysninger fra?

Vi innhenter personopplysninger fra ulike kilder avhengig av hva som er ditt forhold til oss. Vi innhenter opplysninger på følgende måter:

 

 • Direkte fra deg eller forsikringstaker.

 • Fra de leger/behandlere du har oppgitt og gitt oss fullmakt til å kontakte i din helseerklæring i forbindelse med kjøp av personforsikring, og eventuelt også andre forsikringsselskap.

 • Bruk av våre tjenester, nettsteder og informasjon publisert på sosiale medier.

 • Direkte fra din arbeidsgiver, dine gruppemedlemsskap eller annen organisasjon.

 • Direkte fra en partner, fra et helseforetak, et annet forsikringsforetak, politiet eller annen offentlig myndighet.

 • Registre forvaltet av offentlig myndighet, forsikringsselskaper eller andre eksterne parter.

 • Kommunikasjon med oss i form av e-post, chat, møter og kontakthistorikk.

 • Informasjon som du har publisert på sosiale medier og offentlige tilbakemeldinger.

 • Informasjon fra eksterne kilder.
   

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker dine personopplysninger i følgende aktiviteter:

 

 • Behandling av forsikringskrav.

 

 • Samhandling med deg for å identifisere deg.

 

 • Helsevurdering i forbindelse med kjøp av personforsikringer for å gi deg riktig pris og betingelser for forsikringen din. Dersom du får avslag, pristillegg eller forbehold registrerer vi det i Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). 

 

 • Tilby tjenester gjennom våre samarbeidspartnere.

 

 • Utvikling. Vi bruker personopplysninger for å utvikle vår virksomhet og våre produkter, for å utføre markedsundersøkelser og -analyser.

 

 • Anti-hvitvaskingsarbeid og utredning. Hvitvasking skjer når utbytte fra straffbare handlinger gjennom ulike transaksjoner forvandles til midler som kan brukes åpent. Vi bruker personopplysninger for å forhindre, avdekke og undersøke antatt straffbare handlinger, inkludert bedrageri og hvitvasking og for å analysere og håndtere andre kommersielle risikoer.

 

 • Rapportering til offentlige myndigheter for å oppfylle lovpålagte oppgaver, og besvare henvendelser fra offentlige myndigheter.

 

 • Lage statistikk. Vi bruker personopplysninger for å lage statistisk underlag for våre risikovurderinger og forsikringsprodukter. 

 

 • Oppfylle rettslige forpliktelser. Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.  Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle de rettslige forpliktelsene som påhviler virksomheten.

 

 • IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet. Det er nødvendig for oss å behandle personopplysninger for å sikre dine og NIMs verdier. Dette gjøres for eksempel gjennom tilgangsstyring, logging på servere og systemer, drift av infrastruktur, brannmurer og adgangskontroll. Behandlingsgrunnlaget for dette kan være både avtaleforpliktelser, oppfyllelse av rettslig forpliktelse og NIMs berettigede interesse i å ivareta dine og våre verdier.

 

 • Klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser. Vi behandler personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav, for eksempel i forbindelse med behandling av klager, regresskrav og rettslige prosesser. Behandlingsgrunnlaget for dette er NIMs berettigede interesse i å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav.

 

Utlevering av personopplysninger 

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner NIM samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom NIM har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

 

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig.

 

Opplysninger om kundene utover dette deles ikke med våre samarbeidspartnere uten kundens samtykke.

 

Personopplysningene kan bli utlevert til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre/begrense forsikringssvindel og å sikre en ensartet risikobedømmelse.

 

Bruk av databehandlere

Vi inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle personopplysningene dine på annen måte enn det som er avtalt med oss, og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi bruker databehandlere blant annet som leverandører av IKT-tjenester.

Lagring av personopplysninger 

Vi behandler dine personopplysninger fortrolig og trygt. Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene slik de er eksemplifisert i denne personvernerklæringen, hvis ikke en lengre oppbevaringstid er krevet eller tillatt i lov. Oppbevaringstiden for dine personopplysninger kan være avhengig av foreldelsesfristen for et potensielt krav, regnskapslov og andre forhold. Unødvendige eller irrelevante personopplysninger blir slettet eller anonymisert. 

Dine rettigheter 

 

Personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter når vi behandler personopplysningene dine. Nedenfor beskriver vi rettighetene, når de gjelder, og hvordan du kan benytte deg av rettighetene.

 

Vi gjør oppmerksom på at bruk av noen av rettighetene kan påvirke vår mulighet for å levere produktet og tjenestene til deg, eller levere det på samme måte. Et eksempel på dette er der samtykke til å behandle visse opplysninger er nødvendig for en avtale, og der vi bruker opplysninger om deg til å tilpasse råd og tilbud til deg.

 

 

 • Innsyn

Du har rett til å be om innsyn i hvilke av personopplysningene dine vi behandler og du har rett til å få en kopi av disse personopplysningene.

 • Korrigering

Dersom du mener at de personopplysningene vi har om deg ikke er riktige eller er ufullstendige, har du rett til å be om at personopplysningene rettes eller oppdateres.

 • Sletting

Du kan be om at vi sletter personopplysningene dine dersom:

 • du mener at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de var innhentet til

 • du ønsker å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss, og som har latt oss bruke personopplysningene

 • behandlingen av personopplysningene ikke utføres i tråd med gjeldende lov

Vi er pliktige til å oppbevare personopplysninger om deg i en gitt periode dersom du har hatt en skadesak hos oss med foreldelsesfrist. I slike tilfeller er det nødvendig å oppbevare opplysninger om deg på grunn av muligheten for fremtidige tilleggskrav som kan tilbakeføres til skadesaken. Retten til sletting av dine personopplysninger gjelder ikke i slike tilfeller.

Taushetsplikt 

Alle ansatte i NIM er underlagt taushetsplikt. Med ansatte menes også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer.

 Personvernombud

NIM har utpekt et personvernombud, som kan kontaktes ved spørsmål til vår behandling av personopplysninger via e-post til lene.mason@norinsman.com.

Endringer i personvernerklæringen 

Fra tid til annen vil vi kunne endre denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 

Flere opplysninger vedrørende personvern finnes på www.datatilsynet.no

                                 
bottom of page