top of page

Om oss

Norwegian Insurance Management AS (NIM) ble stiftet i november 2016 av Rune Holm som har lang erfaring innenfor forsikringsbransjen og skadebehandling både i Norge og resten av Europa. NIM er et uavhengig selskap som leverer en rekke tjenester innenfor forsikringsmarkedet som skadebehandling, taksering, poliseadministrasjon og opplæring til ulike aktører. Våre ansatte har lang og bred erfaring samt høy kompetanse innenfor de ulike forsikringsproduktene. Sammen med et omfattende nettverk i Norge og Europa, leverer vi skadebehandling av meget høy kvalitet i hele Norden. 

Fordelene

Vi leverer forutsigbare og gode løsninger til våre kunder for å sikre langsiktige og solide kunderelasjoner. Dette gjør vi ved å være proaktive, sitte nærmere vår kunde og alltid være serviceorienterte. Vi investerer i tung kompetanse og teknologi, da vårt mål er å bidra til kostnadseffektive og kreative løsninger for dere som vår kunde. Med vår kunnskap og erfaring fra både nyopprettede og etablerte forsikringsvirksomheter, vil vi aktivt bidra til deres suksess.   ​

Visjon 

Vår visjon er å hjelpe kunder med å nå sine mål om høy effektivitet og kvalitet.  I dette ligger våre verdier hvor vi er målbevisste, kompetente, engasjerte og trygge i vår kontakt med forsikringstaker/skadelidte.

Våre løfter​
Vi i NIM vil gjøre det lille ekstra for våre kunder for å hjelpe dere til å holde deres løfter. Det er dette kundefokuset som vil gjøre oss til å bli det ledende selskapet i bransjen. Vi mener at kvalitet er nøkkelelementet til å imøtekomme våre kunders behov, og vår forpliktelse til kvalitet gjenspeiles i alle tjenester som vi utfører for kundene våre. Vi forplikter oss til å møte satte standarder og måler våre prestasjoner objektivt. I tillegg evaluerer og oppgraderer vi proaktivt vårt kvalitetsprogram for å utvikle våre produkter og tjenester i samsvar med endringer som skjer i markedet og ønsker fra våre kunder. 
NIM forplikter seg til å opprettholde minimumsstandarder. Disse minimumsstandardene er protokoller som spesifiserer krav om servicenivå for alle aspekter av våre tjenester. Servicestandarden er gjort om til Key Performance Indicators (KPI`er) som overvåkes og måles. Våre prestasjoner er automatisk  målt mot våre forhåndsdefinerte KPI`er og vises i vårt forsikringssystem, NIS. 
Gjennom vårt skadesystem har dere mulighet til å overvåke et sett med KPI`er som forteller om våre prestasjoner og om det er nødvendig å justere praksis. Det er viktig for oss at vi er transparente i forhold til vår drift og våre prestasjoner. For å fasilitere interne og eksterne evalueringer av tjenestene vi utfører, tilbys en Chrystal-rapportering som holder både kunden og oss informert om alle relevante prestasjoner og utviklinger. Denne rapporteringsprosessen er integrert i vårt IT-system og genererer rapporter automatisk på: 
  
 • Servicenivåer (basert på KPI`er)
 • Aktiviteter (Driftssrapporter)
 • Resultater (Finansielle rapporter)
NIM har forpliktet seg til å investere i kvalitet. Samspillet samt kontinuerlige tilbakemeldinger fra våre kunder er avgjørende for at vi skal forbedre oss forløpende. Det er vår plikt å tilby den beste servicen i markedet. 
                                      __________________________________________________
Vår policy for å behandle kunder rettferdig
Definisjon
Enkelt sagt betyr å behandle kunder rettferdig å behandle kunder slik vi forventer å bli behandlet selv. Det innebærer å sørge for at våre produkter og tjenester fungerer på en måte forsikringstaker forventer.
Norwegian Insurance Management AS er en 3. parts skadebehandler og definerer kunder i det følgende som forsikringsselskapets forsikringstaker, forsikrede eller fordringshaver.
Våre regler
1. Integritet - Vårt firma må drive sin virksomhet med integritet.
2. Dyktighet, omsorg og aktsomhet - Vårt firma må drive sin virksomhet med behørig dyktighet, omsorg og          flid.
3. Ledelse og kontroll - Vårt firma må ta rimelig omhu for å organisere og kontrollere sine saker ansvarlig og        effektivt.
4. Økonomisk forsvarlighet - Vårt firma må opprettholde tilstrekkelige økonomiske ressurser.
5. Markedsoppførsel - Vårt firma må overholde riktige standarder for markedsoppførsel.
6. Kundenes interesser - Vårt firma må ta hensyn til interessene til kundene våre og behandle dem rettferdig.
7. Kommunikasjon med kunder - Vårt firma må ta hensyn til kundenes informasjonsbehov og kommunisere          med dem på en måte som er tydelig, rettferdig og ikke misvisende.
8. Interessekonflikter - Vårt firma må håndtere interessekonflikter rettferdig, både mellom seg selv og kunder        og mellom kunder.
9. Kunder og tillitsforhold - Vårt firma må sørge for å sikre passende rådgivning og skjønnsmessige                      avgjørelser for enhver kunde, som er berettiget til en rettferdig avgjørelse.
10. Kundenes eiendeler - Vårt firma må sørge for tilstrekkelig beskyttelse for kundenes eiendeler når vi er              ansvarlig for dem.
11. Forhold til utøvende myndigheter - Vårt firma må forholde seg til sine utøvende myndigheter på en åpen          og samarbeidende måte.
Hvordan opererer Norwegian Insurance Management AS denne policy som en kulturramme?
 • Indikatorer
  • Nøkkeldrivere
  • Hvordan vi presterer
 • Ledelse
  • Rettferdig behandling av forsikringstakere og skadelidte er sentralt i atferden og verdiene til alle våre ledere og ansatte. De skal formidle rettferdig behandling av kunder effektivt og anvender passende kontroller gjennom samtaleovervåking og interne lukkede filrevisjoner for å sikre at den rettferdige behandlingen av kundene blir levert av sine ansatte.
 • Strategi
  • Norwegian Insurance Management AS har en fast og klar visjon som støtter rettferdig behandling av kunder. Dette gjenspeiles i formuleringen og implementeringen av strategiske beslutninger (inkludert endring i styringsprogrammer og nettsted. Forsikringstakere og skadelidte skal motta klar og tilstrekkelig informasjon.
 
 • Beslutninger
  • Norwegian Insurance Management AS vurderer beslutninger på alle nivåer og sikrer at det gjenspeiler den rettferdige behandlingen av kundene. Selskapet bruker personal, kunde, henvisning og ekstern tilbakemelding der det er hensiktsmessig ved bruk av nettsted og kundetilfredshetsundersøkelse og andre score for å overvåke sikkerheten om at kundenes interesser blir balansert og riktig. Der forbrukere mottar råd, er rådene egnet og tar hensyn til omstendighetene deres.
 • Kontroller
  • Norwegian Insurance Management AS har faste kontroller inkludert ledelsesinformasjon, opplæring og servicenivå. Disse kontrollene er integrert i firmaets risikoramme.
​​
 • Rekruttering, trening og kompetanse
  • Norwegian Insurance Management AS innlemmer rettferdig behandling i rekrutterings- og utvelgelsesprosessen ved å be om tidligere referanser fra alle potensielle kandidater. Effektiv trening av rettferdig behandling benytter resultatstyring for å utvikle sine ansatte, identifisere og handle på dårlige resultater og belønne god ytelse. Alle ansatte er opplært i å håndtere klager med rettferdig behandling alltid i tankene og en transparent prosess.
Hvordan overvåker Norwegian Insurance Management AS at Rettferdig behandling-policyen blir gjennomført?
Ledelsen er ansvarlig for å implementere og overvåke at policyen er effektiv i organisasjonen, men alle ansatte er ansvarlige for å behandle kunder rettferdig. 
Ledere bruker følgende metoder for å overvåke Rettferdig behandling hos sine ansatte:
 • Samtaleovervåking
 • Opplæring og evaluering
 • Interne skaderevisjoner
 • Kundetilfredshetsundersøkelse
 • SLA-målretting
 • Rapportering om brudd på retningslinjene
Vår forpliktelse
Vi vil behandle forsikringstakere og skadelidte rettferdig og konsekvent, slik vi ønsker å bli behandlet selv.
Rettferdig forståelse og kommunikasjon
Vi vil:
 • sørge for at mottakerne forstår deres ansvar og forpliktelser
 • gi informasjon som gjør det mulig for mottakerne å ta beslutninger
 • bruke skriftlig og muntlig språk som er relevant, lett å forstå og unngå unødvendig kompleksitet
 • ha som mål å sikre at mottakerne ikke opplever noen overraskelser
Rettferdige skadeoppgjør
Når forsikringstakere eller skadelidte fremsetter krav, vil vi:
• sørge for at de er klar over fremdriften til kravet i alle ledd av tidsforløpet for kravet
• være empatisk og forståelsesfull
• handle raskt og effektivt
• sikre at kunden forstår omfanget av aksept av kravet og eventuelle begrensende policybetingelser
• forklare årsakene til beslutningene våre
Rettferdige tilbakemeldinger og klager
Når kundene våre tilbyr tilbakemelding, eller uttrykke misnøye, skal vi:
• lytt til dem nøye
• Svare raskt og effektivt og lære av tilbakemeldingene og bruk dem til å forbedre oss kontinuerlig.

 
bottom of page